TWIO 2 : EP.10 | MONKEY P VS NIL LHOHITZ

42,198 votes

MONKEY P
 
31% / 13,123 votes
NIL LHOHITZ
 
69% / 29,075 votes
Tags: