ท่านคิดว่าประเทศไทยมีโอกาสจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมการลอยโคมมากน้อยเพียงใดClick here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!