به نظر شما مهمترین وعده غذایی کدام است؟

1,398 votes
صبحانه
 
69% / 967 votes
ناهار
 
24% / 334 votes
شام
 
7% / 97 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!