โหวตคณะที่ชื่นชอบ

308 votes
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
50% / 153 votes
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 
31% / 94 votes
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
19% / 57 votes
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 
1% / 4 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!