برای کی رای می دهید؟

2 votes
داکتر اشرف غنی احمدزی
 
100% / 2 votes
داکتر عبدالله عبدالله
 
0% / 0 votes
داکتر زلمی رسول
 
0% / 0 votes
قیوم کرزی
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!