کدام یک از سامانه‌های کشورداری و کشورگَردانی را می‌پَسندید و آن را برای «ایران»، بایسته و شایسته و به‌جا و دَرخور و سودمند و کارآ می‌دانید؟

1 vote
پادشاهیِ پارلمانی
 
100% / 1 vote
جُمهوری
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!