Bạn thích nhân vật nam nào nhất?

161 votes
Hạ Hầu Tử Khâm
 
59% / 95 votes
Tô Mộ Hàn
 
36% / 58 votes
Cố Khanh Hằng
 
5% / 8 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!