Nếu có cơ hội sang Hàn Quốc đào tạo, bạn mong muốn mình được đào tạo về:

55 votes
Luyện thanh/Vocal
 
49% / 27 votes
Vũ đạo/Dance
 
35% / 19 votes
Biểu diễn/Performance
 
16% / 9 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!