ท่านมีความพึงพอใจกับกิจกรรมการลอยโคมมากน้อยเพียงใด

1 vote
มีความเห็นด้วยระดับปานกลาง
 
100% / 1 vote
มีความเห็นด้วยอย่างมากที่สุด
 
0% / 0 votes
มีความเห็นด้วยอย่างมาก
 
0% / 0 votes
มีความเห็นด้วยระดับน้อย
 
0% / 0 votes
ไม่มีความเห็นด้วย
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!