آیا میخواهید پارلمان افغانستان لغو شود و یا هم خواهان تمدید دوباره آن هستید…؟

0 votes
بلی لغو شود
 
0% / 0 votes
نخیر تمدید شود
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!