ජනවාරි 8 වැනිදා කල වෙනස ගැන ඔබ අද සතුටුවෙනවාද? සරලවම අහනවනම් වෙනස සැපයිද?

141 votes
ඔවු වෙනස සැපයි
 
62% / 88 votes
අපෝ මේකට වඩා කලින් එක හොදයි
 
23% / 33 votes
උනුයි මුනුයි දෙගොල්ලොම එකයි
 
14% / 20 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!