ഇവരിൽ ആര് അധികാരത്തിൽ വന്നാലാണ് നമ്മുടെ നാടിന് പുരോഗതിയും, ജനങ്ങൾക് സമാധാനവും ഉണ്ടാവുക? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വോട്ട് ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്തുക.

1 vote
All India Trinamool Congress(AITC)
 
0% / 0 votes
Bahujan Samaj Party(BSP)
 
0% / 0 votes
Bharatiya Janata Party(BJP)
 
0% / 0 votes
Communist Party of India(CPI)
 
0% / 0 votes
Communist Party of India (Marxist) (CPI-M)
 
0% / 0 votes
Indian National Congress(INC)
 
100% / 1 vote
Nationalist Congress Party(NCP)
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!