പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഏറ്റവും നല്ല തിയേറ്റർ ഏത്?

20 votes
Vismaya Cinemas
 
70% / 14 votes
Carnival KC
 
20% / 4 votes
Central Cinemas
 
10% / 2 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!