പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഏറ്റവും നല്ല തിയേറ്റർ ഏത്?

21 votes
Vismaya Cinemas
 
67% / 14 votes
Carnival KC
 
19% / 4 votes
Central Cinemas
 
14% / 3 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!