૪ સપ્ટેમ્બર સાવલી નગરપાલિકાના પ્રમુખ ની વરણી થવાના તમે કોણે પસંદ કરશો

261 votes
કમલેશભાઈ શેઠ (શાસ્ત્રી)
 
47% / 123 votes
હર્ષભાઈ પટેલ (ભઈલુભાઈ)
 
39% / 101 votes
મહેશભાઈ પટેલ
 
2% / 4 votes
ભદ્રેશભાઈ પાઠક
 
13% / 33 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!