Bạn yêu thích TRÀ ĐÀO SẢ hay TRÀ QUẤT SẢ hơn???

41 votes
2. TRÀ QUẤT SẢ
 
59% / 24 votes
1. TRÀ ĐÀO SẢ
 
41% / 17 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!