သင္ ဂ်ပန္စာ အဆင့္ဘယ္ေလာက္ တတ္ေျမာက္ထားပါသလဲ?

34 votes
N1
 
15% / 5 votes
N2
 
24% / 8 votes
N3
 
38% / 13 votes
N4 以下
 
24% / 8 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!