ံHR & Admin နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္အလုပ္ေတြကိုအမၽားဆံုးတင္ေပးေစခၽင္လဲ?

16 votes
Admin Manager
 
13% / 2 votes
Head of HR
 
13% / 2 votes
Assistant HR & Admin Manager
 
6% / 1 vote
Compensation & Benefits Manager
 
6% / 1 vote
Executive Assistant
 
6% / 1 vote
HR Executive
 
6% / 1 vote
HR & Admin Manager
 
6% / 1 vote
HR Manager
 
6% / 1 vote
HR Director
 
6% / 1 vote
Office Manager
 
6% / 1 vote
Payroll Specialist
 
6% / 1 vote
Recruiter
 
6% / 1 vote
Senior HR Executive
 
6% / 1 vote
Talent Management Manager
 
6% / 1 vote
Corporate Secretary
 
0% / 0 votes
Legal & Compliance Officer
 
0% / 0 votes
Legal Counsel
 
0% / 0 votes
Legal Translator
 
0% / 0 votes
Learning & Development Manager
 
0% / 0 votes
Legal Manager
 
0% / 0 votes
Secretary / Personal Assistant
 
0% / 0 votes
Senior HR Manager
 
0% / 0 votes
Translator
 
0% / 0 votes
Talent Acquisition Manager
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!