ท่านคิดว่ากิจกรรมการลอยโคมเป็นกิจกรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้มากน้อยเพียงใดClick here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!