ท่านคิดว่าในปัจจุบันมีผู้ร่วมกิจกรรมการลอยโคมมากน้อยเพียงใดClick here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!