දුම් සහතිකයට වැඩි කළ ගාස්තුව වහාම අඩුකළ යුතු බවට වාදයක් නැත: ගෙවන මුදල යා යුත්තේ වෑගපිටිය ජාවාරම් කාරයා හරහා සිරිසේන සහ දූ පුත්‍ර සමාගමටද? පළාත් සභාවටද?

246 votes

පළාත් සභාවටය
 
82% / 201 votes
වෑගපිටිය ජාවාරමා හරහා සිරිසේන සහ දූ පුත්‍ර සමාගමටය
 
12% / 29 votes
to be reduce
 
0% / 1 vote
Mada Gahana eka nawaththala kuruharapa liyana eka nawathanna
 
0% / 1 vote
ගන්න සල්ලි වලින් පාරවල් හදන්න
 
0% / 1 vote
asadarana wadikirimk
 
0% / 1 vote
ahosikalayutui
 
0% / 1 vote
Bandagarayata
 
0% / 1 vote
රජයට
 
0% / 1 vote
It should go to the treasury
 
0% / 1 vote
Must withdraw it immediately
 
0% / 1 vote
abolish thus shit.
 
0% / 1 vote
mila adukaranna
 
0% / 1 vote
apaa rataa minissu dasaka gananaawak athi tharam duk vinda.... mahama digin digatama rataa duk vindina janathawa thawa thawath peedaawata path karanna apaa.... mahama giyoth aniwaryayenma eelanga paara janahitha kaamee aluthma aluth aanduwak balayata ena eaka eanawaamai............
 
0% / 1 vote
We have to establish a new Gov Dep. about Road and Transport. They must give best quality road to the people. So these money should go that Dept.
 
0% / 1 vote
Should not increase
 
0% / 1 vote
danata pawathina kramawedaya ahosi kala yuthuya
 
0% / 1 vote
if the emission testing money goes to the PC, some PCs will get low income (eg: North,Uva). Better to collect the amount by the central Government and distribute them evenly among the PCs.
 
0% / 1 vote


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!