LITTLE MISS FACEBOOK ICON 2016

19,355 votes

01 - Nicole Curto
 
1% / 149 votes
02 - Jille Lu Padua
 
5% / 885 votes
03 - Precious Irish Castillo
 
3% / 545 votes
04 - Sharmine Bonado Maliglig
 
2% / 404 votes
05 - Maria Angela Quines Pastor
 
34% / 6,560 votes
06 - Blair Casper Comia
 
1% / 186 votes
07 - Chanel Kateryn Itchon
 
1% / 145 votes
08 - Raine Lime Angeline Pantoja
 
1% / 256 votes
09 - Christelle Shayne Arayata
 
1% / 168 votes
10 - Jasmine Althea Ramilo
 
9% / 1,811 votes
11 - Kris Zandrea Basco
 
8% / 1,469 votes
12 - Krystel Eira Chua Parino
 
29% / 5,565 votes
13 - Gianelle Alexa Diaz
 
6% / 1,212 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!